Stanovy Zdraví-život, z.s.

Preambule

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byl založen zapsaný spolek Zdraví-život, z. s.

Zdraví-život, z. s. (dále jen Zdraví-život nebo Spolek) navazuje na projekt Zdraví-život, zahájený v dubnu roku 2003, a na občanské sdružení Zdraví-život, založené v roce 2004.

Hlavním posláním Spolku je široká aktivní podpora a propagace zdravého životního stylu, smyslu pro zodpovědnost za vlastní život i životy druhých.

 

§1

Základní ustanovení a jednání jménem Zdraví-život

Čl. 1 Zdraví-život je dobrovolným Spolkem nezávislým na politických stranách, řídicí se ve své činnosti principy demokracie.

Čl. 2 Název Spolku je Zdraví-život, z. s.

Čl. 3 Sídlem Zdraví-život je Horní Bousov 43, pošta Dolní Bousov, PSČ 294 04, okr. Mladá Boleslav.

Čl. 4 Statutární orgán je kolektivní a tvoří ho Prezident, dva Viceprezidenti a Revizor.

Čl. 5 Jednání jménem Zdraví-život – k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí své podpisy dva členové statutárního orgánu Zdraví-život společně, z nichž jeden vždy musí být Prezident Zdraví-život. Jiná osoba je oprávněna zastupovat Zdraví-život jen na základě plné moci udělené jí statutárním orgánem Zdraví-život. Plná moc k právním úkonům jménem Zdraví-život musí obsahovat rozsah zmocnění, dobu platnosti, číslo a datum usnesení, kterým a kdy toto zmocnění statutární orgán schválil.

 

§2

Hlavní cíle Zdraví-život

Čl. 1 Cílem Zdraví-život je propagace zdravého životního stylu, a to prostřednictvím volnočasových aktivit dětí a mládeže i dospělých a podporou dobrovolného dárcovství krve a dobrovolného dárcovství kostní dřeně.

Čl. 2 Prostřednictvím volnočasových aktivit je úspěšně podporována řada funkcí (relaxační, regenerační, kompenzační, sociálně-preventivní, výchovná, vzdělávací atd.). Člověk tráví svůj volný čas smysluplně a učí se zdravému životnímu stylu. Jednou z efektivních cest, jak si zachovat zdravý život, je zapojit se do dobrovolného dárcovství krve nebo dobrovolného dárcovství kostní dřeně. Dárcovství umožní každému, kdo splní podmínky, kontrolovat pravidelně svůj zdravotní stav a naučit se pečovat o svůj zdravotní stav, a to jak fyzický, tak psychický. Jedním z cílů Zdraví-život je tak vést jak děti a mládež, tak dospělé k dobrovolnému dárcovství krve nebo dobrovolnému dárcovství kostní dřeně.

Čl. 3 Dobrovolné dárcovství krve a dobrovolné dárcovství kostní dřeně pomáhá lidem v boji za záchranu života. A umět pomoci druhému je jednou z vlastností, které by měly být v životě člověka základní. Jedním z cílů Zdraví-život je tedy podpora pomoci druhým prostřednictvím dobrovolného dárcovství krve a dobrovolného dárcovství kostní dřeně.

Čl. 4 Zdraví-život vytváří podmínky pro organizační a ekonomické zajištění své činnosti.

Čl. 5 Spolek spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, státní správou, nestátními organizacemi a dalšími institucemi při podpoře dobrovolného dárcovství krve a dobrovolného dárcovství kostní dřeně.

Čl. 6 Spolek spolupracuje se vzdělávacími zařízeními, státní správou, nestátními organizacemi a dalšími institucemi při podpoře volnočasových aktivit.

Čl. 7 Zdraví-život vyvíjí příležitostně vedlejší hospodářskou činnost (např. veřejnou sbírku nebo prodej reklamních předmětů), a dále činnost publikační, propagační a vědeckovýzkumnou.

 

§3

Vznik a zánik členství ve Zdraví-život

Čl. 1 Členem spolku se může stát fyzická, příp. právnická osoba, která souhlasí se Stanovami spolku.

Čl. 2 Členství vzniká po projednání a odsouhlasení Výkonným výborem na základě přijetí písemné přihlášky.

Čl. 3 Členství zaniká vystoupením na základě písemného prohlášení člena k rukám Prezidenta Spolku (přičemž emailové prohlášení se považuje za dostatečné), úmrtím nebo vyloučením člena z evidence pro neplnění povinností vyplývajících z těchto Stanov. O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor Zdraví-život.

 

§5

Práva a povinnosti členů Zdraví-život

Čl. 1 Členové Zdraví-život mají následující práva:

a) účastnit se veškerého dění Zdraví-život,

b) podílet se na výhodách, které z členství vyplývají,

c) podílet se na využívání zdrojů Zdraví-život podle zásad přijatých orgány Zdraví-život,

d) být informován o činnosti Zdraví-život,

e) vznášet dotazy a podávat podněty ke kterémukoli orgánu Zdraví-život,

f) po dovršení věku 18ti let a při plné právní způsobilosti volit a být volen do orgánů Zdraví-život, pokud tato volitelnost není ve Stanovách jinak omezena,

g) vystoupit ze Zdraví-život.

Čl. 2    Členové Zdraví-život mají následující povinnosti:

a) řídit se Stanovami a dalšími normami Zdraví-život a usneseními orgánů Zdraví-život,

b) svou činností přispívat k podpoře poslání a hlavních cílů Zdraví-život,

c) jednáním a chováním přispívat k jednotě Zdraví-život a respektovat zásady vzájemného porozumění mezi členy Zdraví-život,

d) spolupracovat s orgány Zdraví-život.

 

§7

Orgány Zdraví-život

Čl. 1    Orgány Zdraví-život jsou:

a) Rada členů

b) Výkonný výbor

c) Revizní komise

 

§8

Rada členů

Čl. 1 Rada členů je nejvyšším orgánem Zdraví-život a tvoří ji všichni členové Zdraví-život.

Čl. 2 Rada členů se schází minimálně jednou za rok.

Čl. 3 Radu členů svolává Prezident Spolku.

Čl. 4 Rada členů je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny členů.

Čl. 5 Rada členů schvaluje změny a doplňky Stanov Zdraví-život.

Čl. 6 Rada členů volí Výkonný výbor, Revizora a projednává plán činnosti a hospodaření na příslušný kalendářní rok.

 

§9

Výkonný výbor

Čl. 1 Výkonný výbor (VV) je výkonným orgánem Zdraví-život, který je volen a odvoláván Radou členů, které je svojí činností odpovědný.

Čl. 2 VV se schází dle potřeby, minimálně však jednou za půl roku.

Čl. 3 VV je složen z Prezidenta, I. Viceprezidenta a II. Viceprezidenta.

Čl. 4 Funkční období VV je dvouleté.

Čl. 5 VV schvaluje návrhy na uzavření všech smluvních závazků jménem Zdraví-život, udělení plné moci k právním úkonům jménem Zdraví-život, vypsání a kritéria pro výběrové řízení na funkce zaměstnanců Zdraví-život, předložení návrhu Radě členů na plán činnosti a hospodaření na příslušný kalendářní rok.

Čl. 6 VV rozhoduje o vydávání směrnic, řádů a dalších norem a kontroluje jejich dodržování.

Čl. 7 Pokud není na zasedání VV rozhodnuto jinak, může být na žádost člena VV svoláno mimořádné zasedání VV.

Čl. 8 VV je oprávněn kooptovat do následující Rady členů nové členy náhradou za funkcionáře, kteří z jakýchkoli důvodů ukončí svoji činnost ve VV. Rozhodnutí vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny VV.

 

§10

Revizor

Čl. 1 Revizor je kontrolním orgánem voleným a odpovědným Radě členů, který v období mezi zasedáním Rady členů dohlíží na řádné fungování veškeré činnosti Zdraví-život.

Čl. 2 Funkční období Revizora je dvouleté.

Čl. 3 Všichni členové Zdraví-život jsou povinni spolupracovat s Revizorem a na požádání jim poskytnout veškeré vyžádané materiály, týkající se činnosti Zdraví-život.

Čl. 4 Revizor vyhotovuje Roční zprávu Revizora o své kontrolní činnosti, kterou předkládá Radě členů.

 

§11

Zásady hospodaření Zdraví-život

Čl. 1 Spolek Zdraví-život je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti hospodaření a účetnictví.

Čl. 2 Zdraví-život se řídí Radou členů schváleným plánem činnosti a hospodaření na příslušný kalendářní rok.

Čl. 3 Každý člen má právo být seznámen se stavem hospodaření Spolku.

Čl. 4 Finanční zdroje spolku tvoří zejména dary, dotace, granty a prostředky z vlastní vedlejší hospodářské činnosti.

 

§12

Závěrečné ustanovení

Tyto Stanovy zapsaného spolku Zdraví-život, z. s., nabývají účinnosti dnem registrace.

 

V Praze dne  25. 3. 2015

Plánované akce

Pomoc ukrajinské rodině.


Náš spolek se rozhodl konkrétně pomoci jedné ukrajinské rodině, která delší dobu pracuje v Sušici, ale děti museli kvůli válce dovésti až v [ ... ]


Oslavíme Světový den dárcovství krve.


V pondělí 14.6.2021 oslavíme Světový den dárcovství krve darováním v Thomayerově nemocnici, Praha 4, Krč. Od 8 hodin do 10 hodin se zúčastní  [ ... ]


Proběhlé akce

Darování krve na podporu


Dnešního dne 28.2.2024 prpběhla akce darování krve na transfuzním oddělení nemocnice v Mladé Boleslavi. Akce se konala na podporu světového šam [ ... ]


 

krevni-barometr-logo

2017-05-02-smrt nema sanci-final-rgb

logo_odpovedni

logo ProDarce

logo Podporuji Daruji

logo registr

logo ikem

VideogalerieGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Generální mediální partner

Banner

Generální partneři

Banner
Banner

Hlavní partneři

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner